Etiska koder


Internationella Etiska Koder för Healing Touchutövare


HEALING BEYOND BORDERS. Spreading Healing Light Worldwide.


Syfte:

Följande etiska koder är en guide för energiarbete med holistiskt utförande av Healing Touch.


Definition:

Healing Touch är en energibehandling där utövaren använder sina händer för att höja och balansera det fysiska, mentala, känslomässiga och andliga välbefinnandet hos sina klienter.


Mål:

Målet med Healing Touch är att skapa harmoni och balans i energisystemet för att underlätta klientens självläkningsprocess.


Kod 1: Utförande

Healing Touch utövaren integrerar och utövar Healing Touch inom ramen för sin utbildning, träning, aktuella certifiering och referenser. De presenterar sig själva för allmänheten enligt överrensstämmande med sina referenser och utbildningar och utövar behandlingen enligt Healing Touch International´s riktlinjer för utövande.


Kod 2: Samarbete

Healing Touch är en holistisk behandling som är komplementär till den traditionella sjukvården och används i samarbete med andra utövare och metoder inom området hälsa. Healing Touch utövaren måste känna sina gränser för sin professionella kompetens. Medicinska tillstånd ska vid behov kontrolleras av andra hälso- och sjukvårds discipliner t.ex. läkare. Remisser till lämplig professioner inom vården ska göras om det anses behövligt.


Kod 3: Personlig Utveckling

Healing Touch utövaren arbetar utifrån teoretiska och praktiska kunskaper från Healing Touch. De integrerar egenvård för att öka sitt eget fysiska, mentala, känslomässiga och andliga välbefinnande. De upprätthåller ett åtagande för fortsatt lärande och själutveckling.


Kod 4: Lika Värde och Acceptans

Utövaren och klienten är likvärdiga parter i healingprocessen. Hänsyn tas till individuell autonomi, mognad och förmåga. Klienten ska alltid bli respekterad och värdesatt oavsett nationalitet, trosuppfattning, ålder, kön, handikapp, sexuell läggning eller hälsotillstånd. Healing Touch utövaren respekterar klientens individuella andliga tro och utövande. Healing Touch förespråkar inget speciellt andligt utövande.


Kod 5: Kommunikation och Utbildning

Information som ges till klienten är individuellt anpassad med hänsyn till uttryckta behov, sammanhang och personlig situation. Förklaringen av behandlingsplanen ska utföras på ett sätt som klienten förstår. Healing Touch utövaren fungerar som en resurs för lämpliga metoder som passar klienten och som stödjer klintens pågående egenvård.


Kod 6: Healing Touch Processen

Healing Touch utövaren erhåller viktig hälso- information från klienten, känner in klientens energisystem och sätter upp gemensamma mål med klienten. Passande behandlingsteknik tillämpas, energisystemet balanseras och klienten ger feedback. Denna process fungerar som en grund för förståelsen av de hälso- och healing behov som klienten behöver. Behandlingen ska alltid värna om klintens säkerhet.


Kod 7: Intention

Healing Touch erbjuds endast till fördel för klienten, med intentionen för det högsta bästa för han eller henne. Healing Touch utövaren agerar utifrån förpliktelsen att Inte Skada.


Kod 8: Skapa en Healing Miljö

Healing Touch utövaren sörjer för en säker, välkomnande, stöttande och bekväm miljö som är anpassad för healing. Klienten uppmuntras att ge feedback, ändra eller avbryta behandlingen när som helst. Säkra och tydliga professionella gränser vidhålls. Tillåtelse för handpåläggning ska erhållas. Beröringen är inte sexuell eller aggressiv utan ska respektera klientens gränser. Klienten har kläder på sig förutom vid professionellt sammanhang där behandlingen är av medicinsk karaktär och där avklädning behövs för att göra korrekt behandling. Hänsyn tas alltid till klientens integritet.


Kod 9: Princip för Healing

Healing Touch utövaren erkänner och tar hänsyn till klientens unika självläknings process. Klienten ses som en komplex varelse som är del av ett socialt system och som interagerar med samt har inverkan på sin interna och externa omgivning.


Kod 10: Konfidentiellitet

Klientens konfidentiellitet är alltid skyddad. Information som kommer fram under behandlingen dokumenteras på ett, för utövaren, passande sätt med hänsyn till dennes bakgrund och utbildning. Dokumentationerna förvaras under gällande lagstiftning och är säkra på ett sådant sätt som skyddar klientens identitet. Skriftlig tillåtelse från klienten måste först erhållas för att något av det som dokumenterats ska kunna rapporteras vidare.


Kod 11: Kvalitet

Healing Touch utövaren förespråkar en hög standard av omhändertagandets kvalitet. Utövaren erhåller vid behov handledning och rådgivning från Certifierad Healing Touch utövare och andra kvalificerade professioner.


Kod 12: Professionellt Ansvar

Healing Touch utövaren representerar Healing Touch till allmänheten på ett professionellt sätt genom att utöva gott omdöme, respektera integritet och hålla fast vid HTI´s Etiska Koder.


Standard of Practice Approved: 6/1996, Code of Ethics Approved: 6/1996, Code of Ethics Revised: 2001Standards/ Code of Ethics Combined/Approved: 12/2006, Healing Touch Internationals, Inc. Board of Directors© 1996 Healing Touch Internationals, Inc. All Rights Reserved. © 1997-2008 Healing Touch Internationals, Inc. All Rights Reserved. Översättning Linda Nordh , 2010 för Healing Touch Sweden.